บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
โรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
“ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”
เข้าชม
เข้าชม
คลิกเพื่อเข้าชม
ประวัติองค์กร
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นกำลังการผลิตที่สำคัญ
ของสิงห์คอร์เปอเรชั่น อันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราสิงห์ ประกอบด้วย โซดาและน้ำดื่ม ตราสิงห์ มีกำลังการผลิตน้ำดื่มรวม 200 ล้านลิตร/ปี และกำลังการผลิตโซดา 80 ล้านลิตร/ปี ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม บนพื้นที่ 129 ไร่ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท
กำลังการผลิตน้ำดื่ม
สายการผลิตรวม
200 ล้านลิตร / ปี
กำลังการผลิตโซดา
80 ล้านลิตร / ปี
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย มีการนำเอาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และขยายการผลิตสู่ภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงาน (Procedure Manual)
และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) นำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีระบบการทวนสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001 : 2008, ISO22000 : 2005, NSF. และ HALAL เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
2558
28 ธันวาคม 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานน้ำดื่ม NSF.
16 ธันวาคม 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001 : 2008 และ ISO22000 : 2005
5 มิถุนายน 2558
เริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายโซดา 325 ซีซี.
10 กุมภาพันธ์ 2558
เริ่มติดตั้งเครื่องจักรในสายการผลิตโซดา 325 ซีซี.
2557
22 กันยายน 2557
เริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายน้ำดื่มขวดเพ็ท ขนาด 500 ซีซี., 750 ซีซี. และ 1,500 ซีซี.
1 กรกฎาคม 2557
เริ่มติดตั้งเครื่องจักรในสายการผลิตน้ำดื่มขวดเพ็ท
นโยบายบริษัท
มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
นโยบายคุณภาพ
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยระบบงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
ด้านความปลอดภัยในอาหาร
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐานสากล ISO 22000 โดยคำนึงถึงความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้าและใส่ใจในความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานในองค์กร จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ผู้รับเหมา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานในองค์กร ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริษัทฯ และของผู้อื่น
บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ มาทำการเฝ้าระวังหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน โดยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรให้เหมาะสม
เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยต่างๆ ของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และจะจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจำ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง