รางวัล
ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด เป็นสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์
ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม


จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558