ร่วมงานกับมหาสารคาม
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานควบคุมบำบัดน้ำทิ้ง
รับสมัครถึงวันที่30 ตุลาคม 2563
จำนวน1 อัตรา
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
สมัครงาน
พนักงานคุมเครื่อง
รับสมัครถึงวันที่30 ตุลาคม 2563
จำนวน2 อัตรา
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
สมัครงาน