ร่วมงานกับมหาสารคาม
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ช่างเครื่องกล
รับสมัครถึงวันที่15 เมษายน 2564
จำนวน2 อัตรา
1.ซ่อมแซมระบบเครื่องกลของเครื่องจักรเมื่อเกิดการขัดข้อง
2.บำรุงรักษาระบบของเครื่องจักรในสายการบรรจุน้ำดื่มและสายการบรรจุโซดาตามแผนงานที่กำหนด
3.รวมถึงการเบิกอะไหล่เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ของ ระบบผลิต/จ่ายไอน้ำ ระบบอัดอากาศและระบบปรับอากาศ AHU ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5.สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
สมัครงาน
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม
รับสมัครถึงวันที่15 เมษายน 2564
จำนวน1 อัตรา
-ออกแบบ,ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
-จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
-จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสรา้ง และติดตั้งเครื่องจักร
สมัครงาน
พนักงานคุมเครื่อง
รับสมัครถึงวันที่15 เมษายน 2564
จำนวน3 อัตรา
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
สมัครงาน