ร่วมงานกับมหาสารคาม
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พยาบาล
รับสมัครถึงวันที่31 ตุลาคม 2564
จำนวน1 อัตรา
- ทำการรักษาพยาบาลเบื้อต้น
- ดูแลและนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
- ประสานงานหรือจัดทำการตรวจสุขภาพกรณีต่างๆ ประสานงานและติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและบริษัทประกันสุขภาพหมู่ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับให้แก่พนักงาน
- จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลที่ดีตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง
- รับผิดชอบการบริการขายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกใน สิงห์ชอปให้มีประสิทธิภาพ
สมัครงาน