Career at Mahasarakham
Beverage
We are giving priority to personal abilities and teamwork leading to mutual success among employees and organizations.
JOBS OPENING
พนักงานระบบคุณภาพ
รับสมัครถึงวันที่15 March 2563
จำนวน1 อัตรา
• ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)
• รับเรื่องติดตามประเด็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายใน (NCR) ติดตามใบคำร้องขอแก้ไข (CAR) รับตรวจสินค้าชดเชย
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า (CCR) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม
รับสมัครถึงวันที่30 November 2563
จำนวน1 อัตรา
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
APPLY NOW